3 วัน 2 คืน ล่องเรือสำราญ+ไหว้พระ ช้อปปิ้งถนนนาธาน กับสายการบิน CATHAY PACIFIC หนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2019 บินไฟล์ทเช้ากลับค่ำ เที่ยวคุ้มสุดๆ

เรือ
: Superstar Pisces

รหัสแพ็กเกจ
: PC02ALL01HKG19
เมือง
: ฮ่องกง
ประเทศ
: ฮ่องกง
สถานที่น่าสนใจ
: ฮ่องกง
ระยะเวลา
: 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์
3 วัน 2 คืน ล่องเรือสำราญ+ไหว้พระ ช้อปปิ้งถนนนาธาน กับสายการบิน CATHAY PACIFIC หนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2019 บินไฟล์ทเช้ากลับค่ำ เที่ยวคุ้มสุดๆ มีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตั้งแต่ออกเดินทาง จนสิ้นสุดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

16,900.-

กำหนดการเดินทาง

27 ต.ค. 2562 3 วัน จองเลย
20 พ.ย. 2562 3 วัน จองเลย
11 ธ.ค. 2562 3 วัน จองเลย

เส้นทางเดินเรือ

  • ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ท่าเรือ Ocean terminal-ล่องน่านน้ำสากล
  • กลับสู่ ฮ่องกง- VICTORIA PEAK-หาดรีพัลส์เบย์-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก -วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-Symphony of light
  • อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ท่าเรือ Ocean terminal-ล่องน่านน้ำสากล
04.00
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง
08.25
นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700
12.10
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด จากนำท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ และมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียนหรือที่รู้จักกันในชื่อฮวงชูปิง เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือโอเชี่ยน เทอร์มินอล
17.00
ลงทะเบียนเพื่อเช็คอินสู่เรือสำราญ Superstar Pisces ใช้เวลาเดินทาง (กรุณามาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินลงเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) Ocean Terminal: Ocean Terminal, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong. 22.3 North(Latitude) 114.2 East(Longitude) ก่อนเรือจะออกจากท่าเรือทุกท่านเตรียมพร้อมซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏสากลของการล่องเรือสำราญ หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระเดินสำรวจห้องพักของท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือและ พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30
เรือสำราญ Superstar Pisces ออกเดินทางสู่ น่านน้ำสากล (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)
ค่ำ
รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Mariner Buffet - international Buffet ชั้น 7 **หรือห้องอาหารที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Galaxy of the Stars บริเวณชั้น 8 กิจกรรมต่างๆบนเรือ SuperStar Pisces หลังจากนั้น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *ท่านสามารถทราบ วัน เวลา สถานที่ตารางจัดกิจกรรมต่างๆ ได้จากนิตยสาร Star Navigator ที่จะวางอยู่ที่ห้องของท่านทุกวัน*
วันที่ 2
กลับสู่ ฮ่องกง- VICTORIA PEAK-หาดรีพัลส์เบย์-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก -วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-Symphony of light
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
08.00
เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ Ocean Terminal ฮ่องกง ท่านสามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ที่ Reception Counter ชั้น 7 หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** นำท่านขึ้นสู่เขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านชม หาดรีพัลส์เบย์(Repulse Bay)ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สำหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกนำทรายมาถม เพื่อให้เป็นชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำ นำท่าน ชมโชว์แสง สี เสียง กลางแจ้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ชื่อว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 44 อาคารชั้นนำที่อยู่ในฝั่งฮ่องกง และฝั่งเกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ำๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟที่กระทบจากน้ำในอ่าวที่มีเรือวิ่งผ่านไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาติ ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (ติ่มซำ) ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอันดับหนึ่งของฮ่องกงที่เป็นเขตปลอดภาษี จึงทำให้สินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่มาก เป็นเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติเลือกมาชอบมาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ที่แห่งนี้กันอย่างคับคั่ง อีกทั้งยังมีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมือสองให้ท่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งตัวจริง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตึกโอเชี่ยนเทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิตี้ กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
17.00
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน Chek Lap Kok
21.35
เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617
23.30
คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดห้องพักของ Superstar Pisces : Star Cruises

Inside Stateroom

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
8.1-8.5 sq. m(87-91 sq. ft) or 6.5 - 6.9 sq. m. (70 - 74 sq. ft.)
รายละเอียด :
- DA | Deck 9 & 10 - DB | Deck 5 - DC | Deck 10 - DD | Deck 5 & 6 2 single beds & 2 Pullman beds /1 single bed & 1 Pullman bed /2 single beds

Oceanview Stateroom

พักได้สูงสุด :
2 ท่าน
ขนาด :
6.7-11.7 sq. m. (72-126 sq. ft.)
รายละเอียด :
- CA | Deck 5 & 6 - CB | Deck 6 - CC | Deck 5 2 single beds & 1 Pullman bed /1 single bed & 1 Pullman bed /1 single bed

เงื่อนไขแพ็กเกจ

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 1 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) และห้องพักที่ฮ่องกง 1 คืน
2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ
5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบินตามที่กำหนด
6. ค่ารถรับส่งสนามบิน ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการที่กำหนด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 60 HKD / ท่าน / ทริป
8. ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสำราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนำเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระเต็มจำนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Tags: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์เยอรมนี, ทัวร์ออสเตรีย, การบินไทย, ทัวร์เช็ค, ทัวร์ฮังการี, ล่องเรือสำราญ